Regulamin

 1. K-CONSULT Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni. Plac Kaszubski 17 (58 668 31 80) jako generalny dystrybutor na terenie Polski produktów marki SIGMA udziela nabywcy gwarancji na sprzęt marki SIGMA.
 2. Obiektywy z serii Contemporary (C), Art (A) i Sport (S) marki SIGMA, objęte są dwuletnią gwarancją.
  1. W ramach programu „Przedłuż gwarancję" istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji o jeden dodatkowy rok. W tym celu należy:
   • Zarejestrować swój obiektyw na stronie gwarancja.sigma.foto.pl poprzez podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych. Kod nie jest wymagany.
   • Potwierdzeniem przeprowadzenia poprawnej rejestracji będzie otrzymanie Certyfikatu potwierdzającego przedłużenie okresu gwarancji na wskazany podczas rejestracji adres mailowy
   • Wydrukować Certyfikat potwierdzający przedłużenie okresu i dołączyć do karty gwarancyjnej
   • Rejestracji należy dokonać nie później niż 60 dni od daty zakupu.
  2. W ramach programu „3+2" istnieje możliwość zakupu za kwotę 299 zł brutto Usługi Przedłużenia Gwarancji o dodatkowe dwa lata. W celu dokonania zakupu należy:
   • Skontaktować się poprzez adres mailowy: gwarancje@kconsult.pl i uzyskać dane do przelewu, lub poprzez kontakt bezpośredni w stacjonarnych sklepach sieci SIGMA ProCentrum: Warszawa: ul. Żeromskiego 77, 01-882;
   • Po uiszczeniu wpłaty, klient otrzyma unikalny kod gwarancyjny
   • Obiektyw należy zarejestrować na stronie gwarancja.sigma.foto.pl poprzez podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych wraz z otrzymanym kodem
   • Potwierdzeniem przeprowadzenia poprawnej rejestracji będzie otrzymanie Certyfikatu potwierdzającego przedłużenie okresu gwarancji na wskazany podczas rejestracji adres mailowy
   • Certyfikat potwierdzający przedłużenie okresu, należy wydrukować i dołączyć do karty gwarancyjnej
   • Rejestracji należy dokonać nie później niż 60 dni od daty zakupu.
 3. Obiektywy z serii Standard marki SIGMA objęte są dwuletnią gwarancją.
  1. W ramach programu „2+1" istnieje możliwość zakupu za kwotę 199 zł brutto dodatkowego roku gwarancji. W tym celu należy, najpóźniej w terminie 60 dni od daty zakupu, złożyć zamówienie do dystrybutora marki SIGMA w Polsce.
 4. Obiektywy z serii EX marki SIGMA objęte są trzyletnią gwarancją.
  1. W ramach programu „3+2" istnieje możliwość zakupu za kwotę 299 zł brutto dodatkowych dwóch lat gwarancji. W tym celu należy najpóźniej w terminie 60 dni od daty zakupu, złożyć zamówienie do dystrybutora marki SIGMA w Polsce.
 5. Niezbędnym dokumentem przy zgłaszaniu awarii sprzętu jest oryginał karty gwarancyjnej wraz z oryginałem lub kopią dokumentu zakupu, a w przypadku zarejestrowania obiektywu w programie „przedłuż gwarancję” dodatkowo certyfikat wymieniony w punkcie 2.
 6. Promocje:
  1. Akcja „BEZPŁATNIE wydłużamy gwarancję z 2 do 5 lat - 2018” - Akcja trwa od 23.11.2018r. do 31.12.2018r. W tym okresie możliwe jest bezpłatne przedłużenie gwarancji z 2 do 5 lat. Aby tego dokonać należy zarejestrować obiektyw na stronie gwarancja.sigma-foto.pl postępując zgodnie z punktem 2.1 Regulaminu. Szczegóły akcji znajdują się w Regulaminie BEZPŁATNIE wydłużamy gwarancję 2018 na stronie http://sigma.kconsult.pl/.
  2. Akcja „BEZPŁATNIE wydłużamy gwarancję do 5 lat – listopad 2020” - Akcja trwa od 02.11.2020r. do 31.12.2020r. Na zakupione w tym okresie obiektywy możliwe jest bezpłatne przedłużenie gwarancji z 2 do 5 lat. Aby tego dokonać należy w przeciągu 60 dni od daty zakupu obiektywu zarejestrować go na stronie gwarancja.sigma-foto.pl postępując zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie: Regulamin promocji 5 lat - listopad 2020
  3. Akcja „BEZPŁATNIE wydłużamy gwarancję do 5 lat – kwiecień 2022” - Akcja trwa od 01.14.2022r. do 30.06.2022r. Na zakupione w tym okresie obiektywy możliwe jest bezpłatne przedłużenie gwarancji z 2 do 5 lat. Aby tego dokonać należy w przeciągu 60 dni od daty zakupu obiektywu zarejestrować go na stronie gwarancja.sigma-foto.pl postępując zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie: Regulamin promocji 5 lat - Kwiecień 2022
 7. Wady sprzętu Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do jednego ze wskazanych w karcie partnerskich punktów przyjęć.
  1. Okres naprawy gwarancyjnej może ulec przedłużeniu do 45 dni roboczych w wypadku:
   • konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,
   • konieczności wysłania obiektywu do producenta,
   • konieczności zamówienia personalizowanego lub rozwiązującego zgłaszany problem oprogramowania sprzętowego (np. firmware do obiektywu) od producenta
 8. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć do autoryzowanego serwisu marki SIGMA w Polsce:
 9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres upływający między dniem dostarczenia sprzętu, a dniem wykonania naprawy, który określa się jako dzień powiadomienia nabywcy o możliwości odbioru naprawionego sprzętu.
 10. Sprzęt dostarczany do punktu serwisowego winien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.
 11. Całkowita lub częściowa utrata gwarancji następuje na skutek:
  • niewłaściwego użytkowania sprzętu,
  • eksploatowania sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają warunkom użytkowania opisanym w instrukcji użytkownika
 12. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu mniejszej gwarancji za wady sprzętu jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiących w sprzęcie, a w szczególności spowodowanych wadliwym używaniem sprzętu, a także wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
 13. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają urządzenia, które:
  • uległy uszkodzeniu pod wpływem działania wysokich temperatur, wody, związków chemicznych lub innych czynników zewnętrznych
  • nie posiadają znaków lub numerów fabrycznych lub są one uszkodzone
  • uległy uszkodzeniu na skutek działania bądź zaniechania użytkownika
  • zostały uszkodzone w wyniku rozładowania lub wycieku zużytych bądź zniszczonych baterii, akumulatorów itp.,
  • uległy uszkodzeniu mechanicznemu.
 14. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w czasie transportu oraz powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych takich jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne i elektrostatyczne, zalanie, działanie środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja, siły wyższe, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta.
 15. Czyszczenie zewnętrzne jak i wewnętrzne (m.in. grup optycznych), okresowa wymiana elementów przewidzianych w instrukcji obsługi, konserwacja oraz sprawdzenie produktu są czynnościami odpłatnymi, które mogą zostać wykonane wyłącznie na zlecenie i koszt Klienta.
 16. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty będące następstwem stwierdzenia wadliwości sprzętu.
 17. Jeżeli w okresie gwarancyjnym zostaną wykonane 3 naprawy gwarancyjne i wystąpi kolejna wada potwierdzona przez upoważniony punkt serwisowy nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na wolny od wad. Jeżeli gwarant nie posiada sprzętu tego samego rodzaju, co będący przedmiotem reklamacji, nabywca ma prawo żądania zwrotu wzajemnych świadczeń (zwrot zapłaconej gotówki). Powyższe uprawnienia przysługują nabywcy także w wypadku jeżeli naprawa gwarancyjna nie zostanie zakończona w terminie określonym pkt. 3. warunków gwarancji. Wymiana sprzętu lub zwrot gotówki następuje w punkcie handlowym, w którym nabyto wadliwy sprzęt.
 18. Gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 19. Karta gwarancyjna dla swojej ważności wymaga pieczątek gwaranta i punktu handlowego, w którym dokonano zakupu, oznaczenia przez punkt handlowy sprzedanego sprzętu oraz daty sprzedaży.
 20. Administratorem danych osobnych jest K-Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 17, 81-350 Gdynia, NIP: 6772025888.
 21. Rejestrujący posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną prośbę na adres email rodo@kconsult.pl.